Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γενικές πληροφορίες

Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών στο ΠΜΣ και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους (ΜΔΕ).

Η ΜΔΕ πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) λέξεων και να μη ξεπερνά τις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) λέξεις, μη συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας.

Η εκπόνηση της ΜΔΕ, καθώς και οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών προς το ΠΜΣ, ολοκληρώνεται με τη δημόσια υποστήριξή της ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Με την επιτυχή υποστήριξη της ΜΔΕ και την ολοκλήρωση και των διοικητικών ενεργειών που περιγράφονται στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας, ολοκληρώνεται η φοίτηση στο ΠΜΣ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στην καθομολόγηση των αποφοίτων.

Διαδικασία εκπόνησης και εξέτασης της ΜΔΕ

Σε χρονικό διάστημα το οποίο υποδεικνύεται απο τη γραμματεία του ΠΜΣ, ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα. Η αίτηση μαζί με την περίληψη της προτεινόμενης εργασίας διαβιβάζεται στην Συντονιστική Επιτροπή.

Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και τα δυο επιπλέον μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (ΤΕΕ) για την αξιολόγηση της εργασίας.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ και να ανήκουν στις κατηγορίες διδασκόντων/ουσών που μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Κάθε διδάσκων/ουσα του ΠΜΣ μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως 06 (έξι) διπλωματικών εργασιών ανά έτος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή άλλου σπουδαίου λόγου και κατόπιν αίτησης του/της ενδιαφερομένου/ης, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προβεί στην αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αφού λάβει υπόψη και τη γνώμη του νέου προτεινόμενου επιβλέποντος/ούσας ή μέλους.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ύστερα από αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προβεί στην αλλαγή του θέματος.

Η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και η αλλαγή θέματος ΜΔΕ σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν λόγο για παράταση των προβλεπόμενων προθεσμιών και επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ  μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, ύστερα από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο/Η φοιτητής/ρια όταν ολοκληρώσει τη σύνταξη της ΜΔΕ και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και ένα (1) σε ηλεκτρονική (CD ή DVD) μορφή. Στη συνέχεια η Γραμματεία διαβιβάζει την ΜΔΕ στα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η έγκριση της ΜΔΕ προϋποθέτει την δημόσια υποστήριξή της ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Συνεδριάζει σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από την ίδια με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή και ύστερα από συνεννόηση με τη Γραμματεία, η οποία αποστέλλει τη σχετική πρόσκληση. Δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα μέλη της ΤΕΕ ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, διαδικασία την οποία συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής. Η ΤΕΕ αποφασίζει για την έγκριση ή μη της ΜΔΕ. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο (2) από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5). Η ΜΔΕ βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Για να εγκριθεί μία ΜΔΕ, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις: Η πραγμάτευση, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει εξολοκλήρου νέα στοιχεία, να γίνεται με νέο τρόπο προσέγγισης των πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να παρουσιάζεται η ερευνητική προσπάθεια και την επίδοση του υποψηφίου στη σύνθεση των δεδομένων.

Η ΤΕΕ αποστέλλει άμεσα στη Γραμματεία το Πρακτικό της εξέτασης του υποψηφίου. Η εγκεκριμένη ΜΔΕ, και πριν την καθομολόγηση του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και αναρτάται σύνδεσμος στον ισότοπο του Τμήματος (άρθρο 34, παράγραφος 5, νόμος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της ΜΔΕ, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητή/τρια μπορεί να υποβάλλει εκ νέου την εργασία και να την υποστηρίξει την επόμενη εξεταστική περίοδο σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΕΕ.

Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να λάβει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της ΜΔΕ (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και της ΜΔΕ πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ [βαθμός ΜΔΕ  = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS (σύνολο ECTS)].

Υποστηρικτικό Υλικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορεί να βρεθεί υποστηρικτικό υλικό και έγγραφα για τη ΜΔΕ
Οι αντίστοιχες αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Γραμματεία του ΠΜΣ
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι σκόπιμο για λόγους τυποποίησης να ακολουθεί τον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ.
Οδηγός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών