Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές πληροφορίες

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα ενώ το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται στην εκπόνηση και στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μαθημάτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των ωρών της διδασκαλίας κάθε μαθήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων.

Για μακροχρόνια απουσία για λόγους υγείας απαιτείται βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου υγειονομικού φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών ο φοιτητής/τρια οφείλει να επαναλάβει το εξάμηνο. Η εκ νέου υπέρβαση του ορίου των απουσιών εξετάζεται από την Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής και δύναται ενδεχομένως να επιφέρει την οριστική διαγραφή του φοιτητή/ της φοιτήτριας.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθώς και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ).

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (7,5 ECTS το καθένα και συνολικά 60 ECTS=1500 ώρες) και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS=750 ώρες). Ο συνολικός φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 90 ECTS (2250 ώρες, 1 ECTS=25 ώρες).

Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) τρίωρες ενότητες εκπαίδευσης για κάθε μάθημα. Οι διδακτικές ώρες για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο είναι τριάντα εννέα (39), δηλαδή συνολικά 156 ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και σε κύκλους ενοτήτων.

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ανά εξάμηνο είναι τέσσερα (4). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, μετά το τέλος του Β΄ εξαμήνου εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Επίσης μπορεί να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 30, παρ. 2 του ν.4485/2017.

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων μπορεί να διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια με στόχο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής της ΜΔΕ ορίζεται η ελληνική και η αγγλική  για τις διαλέξεις ειδικών επιστημόνων – καθηγητών του εξωτερικού.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εφαρμόζονται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η μεθοδολογία “TUNING” αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη δομή του ΠΜΣ και χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS

A1

Ισλάμ. Η Ιστορία του στη σύγχρονη παγκόσμια προοπτική Y

7,5

A2

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και επικοινωνία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα Y

7,5

A3

Εθνικές ταυτότητες, θρησκευτικές συγκρούσεις και διεθνής ασφάλεια Y

7,5

A4

Διαθρησκειακές σχέσεις, διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί, και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις Y

7,5

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος Τύπος

ECTS

B1

Ισλάμ, Κράτος και Οικονομία Y

7,5

B2

H διαχρονική Ελληνορθόδοξη παρουσία στη Μέση Ανατολή και ο σύγχρονος γεωπολιτισμικός ρόλος της Y

7,5

B3

Κοινωνίες, Θρησκεία και πολιτική στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη Y

7,5

B3

Θρησκευτική ελευθερία, θρησκευτικός εξτρεμισμός, διεθνείς οργανισμοί και ασφάλεια

Y

7,5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος Τύπος

ECTS

ΜΔΕ

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Y

30

Με απόφαση Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να γίνει τροποποίηση του εξαμήνου στο οποίο προσφέρεται το μάθημα ή  και αντικατάσταση μαθήματος με άλλο σχετικού γνωστικού αντικειμένου με αυτό που θεραπεύει το ΠΜΣ, για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργία του ΠΜΣ.

Αξιολόγηση επίδοσης φοιτητών στα μαθήματα

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/ ην οποίο/α από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών μπορεί να γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των παραπάνω, καθώς επίσης και με απαλλακτική εργασία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα με σαφήνεια, γνωστοποιούνται στους φοιτητές/ριες στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου από τον/την διδάσκοντα/ουσα και περιλαμβάνονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και του ΠΜΣ.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), συμπεριλαμβανομένων και των δεκαδικών υποδιαιρέσεων. Ελάχιστος προβιβασμός βαθμός είναι το πέντε (5).

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (3): του Φεβρουάριου, του Ιουνίου και η επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Συμπίπτουν κατά το δυνατόν με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΑΠΘ.

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και θεωρείται από τον παρόντα Κανονισμό ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, υστέρα από πρόταση της ΣΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος του μαθήματος.

Το αίτημα επανεξέτασης θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε διαγράφεται οριστικά.

Αναστολή φοίτησης

Κατά τη διάρκεια των δυο (2) πρώτων εξαμήνων μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτιολογημένης αίτησης, προσωρινή αναστολή φοίτησης, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής χάνεται η φοιτητική ιδιότητα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης προβλέπεται εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως είναι ασθένεια, στράτευση, εγκυμοσύνη κ.λπ., και χορηγείται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η αίτηση προσωρινής αναστολής φοίτησης υποβάλλεται στη Γραμματεία στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου και πριν την έναρξη των δηλώσεων των μαθημάτων ή την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι και επισυνάπτονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του/της φοιτητή/τριας. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά τη λήξη της αναστολής.

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον φορέα εργασίας τους εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε ΠΜΣ δεν δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης. Μετά τη λήξη αναστολής φοίτησής του/της, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υπάγεται στο νέο καθεστώς φοίτησης που έχει προκύψει υστέρα από τυχόν αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και άλλων αλλαγών στη λειτουργία του ΠΜΣ.

Παράταση φοίτησης

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αφού συμπληρώσει τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης μπορεί να υποβάλλει στη Γραμματεία αίτηση παράτασης φοίτησης. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι και επισυνάπτονται τα ανάλογα δικαιολογητικά. Η παράταση χορηγείται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της  Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών, έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το οικείο ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίζει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.

Διαγραφή από το ΠΜΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της  Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Λόγοι διαγραφής είναι:
  • η μη επαρκής πρόοδός του/της, η οποία τεκμηριώνεται με τη μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρουσίες- παρακολουθήσεις, εξετάσεις
  • συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή
  • η μη καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων
  • αίτηση διαγραφής του/της φοιτητή/τριας
Σε περίπτωση διαγραφής για οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Χρονοπρογραμματισμός

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΜΣ

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή του ΠΜΣ το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, που έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες κ.λπ. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΜΣ εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Θεολογίας και του ΑΠΘ.

Επίσης στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ.

Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οι ημερομηνίες εγγραφής, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων του εξαμήνου.

Αναπλήρωση μαθημάτων Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης μαθήματος (πλην των αργιών που αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο), ο/η διδάσκων/ουσα ορίζει την αναπλήρωσή του σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του προγράμματος. Οι φοιτητές/ριες ενημερώνονται για την ημερομηνία και την ώρα αναπλήρωσης με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα και μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Αξιολόγηση μαθημάτων ΠΜΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ, με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας κλπ. μέσω του πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Η αξιολόγηση του ΠΜΣ έχει ως στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των κάθε είδους διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία