Υποτροφίες και Βραβεία

Γενικές πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί οι πόροι για την οικονομική στήριξη και τη βιωσιμότητά του, δύναται να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριές του. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ υπάρχουν δύο ειδών υποτροφίες που μπορούν να χοηρηγηθούν:
  • Η υποτροφία αποφοίτησης
  • Η υποτροφία αριστείας
Υποτροφία από το ΠΜΣ δεν μπορούν να λάβουν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή κάποια άλλη πηγή. Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια πηγή για την υποστήριξη των σπουδών τους στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Αν κάποιος/α μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια απαλλάσσεται εν όλω από την καταβολή διδάκτρων ή εν μέρει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 δεν είναι δυνατόν να είναι υποψήφιος/α για τη χορήγηση υποτροφίας.

Υποτροφία αποφοίτησης

Η υποτροφία αποφοίτησης, ύψους 1.000 ευρώ, απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο των τριών εξαμήνων φοίτησης.

Υποτροφία αριστείας

Η υποτροφία αριστείας ύψους 2.000 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της ΣΕ.