Υποδομές και Υπηρεσίες

Το ΠΜΣ για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο των υποδομών και των υπηρεσιών του Τμήματος, στα οποία έχουν πρόσβαση οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η γραμματειακή κάλυψη του ΠΜΣ, όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, καλύπτεται είτε από το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ