Κανονισμοί και Οδηγοί

Κανονισμοί

Η οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται κατά βάση από τους παρακάτω κανονισμούς και οδηγούς:

ΦΕK Ίδρυσης ΠΜΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για κάθε θέμα το οποίο δεν διευκρινίζεται από τους κανονισμούς αυτούς υπεύθυνοι για τη διευθέτησή του είναι ο Δ/ντής και η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ καθώς και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ.

Επιπλεόν το ΠΜΣ για τη διευκόλυνση και την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του καθώς και των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έχει αναπτύξει βοηθητικούς οδηγούς και έγγραφα όπως ο Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ και ο Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών

Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους ανάγκες, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μπορούν επίσης να απευθύνονται στον Κοσμήτορα και τον Πρόεδρο του Τμήματος για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, τη βιβλιοθήκη, τα αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, με σκοπό την υλοποίηση του ΠΜΣ σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και σε συνεννόηση με το προσωπικό.

Οι φοιτητές/τριες αιτούνται παραστατικά, που βάσει της κείμενης νομοθεσίας μπορεί να χορηγήσει το Τμήμα, με αιτήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες, δια των νόμιμων εκπροσώπων τους, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών του.

Για τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών αναφορικά με τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, υποτροφίες, διδακτικά συγγράμματα, δελτία φοιτητικού εισιτηρίου) εφαρμόζεται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. (βλ. http://dps.auth.gr/el/student-welfare).

Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές/τριες συγκροτούν μία ακαδημαϊκή κοινότητα υψηλών προϋποθέσεων και στόχων, ταγμένη στην παραγωγή, προαγωγή και διάδοση του αγαθού της γνώσης.

Αυτονόητο συστατικό και συνάμα διακριτική ταυτότητα της κοινότητας αυτής οφείλει να είναι το ακαδημαϊκό ήθος.

Η συμπεριφορά όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλει να κατατείνει στην ανάδειξη του πανεπιστημίου σε πρότυπο χώρο συμβίωσης και συνεργασίας που διέπεται από τον αλληλοσεβασμό και αρνείται κάθε είδους διάκριση.

Το Τμήμα Θεολογίας προβάλλει και προασπίζεται το ακαδημαϊκό ήθος την ευγένεια, τον σεβασμό, τη δίκαιη και ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων.

Απορρίπτει κάθε μορφή βίας, προσβολής, άνισης μεταχείρισης. Προσβλέπει στη συνεργασία όλων για την εύρυθμη λειτουργία του, για την φροντίδα και προστασία των χώρων του, των αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας, της βιβλιοθήκης, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εκπονούνται αποκλειστικά από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που τις έχουν αναλάβει, διαφορετικά ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που έχει ήδη λάβει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αυτό ανακαλείται με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Η λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ήθους παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ως προς τον πειθαρχικό έλεγχο των ΔΕΠ, του λοιπού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών ισχύει ό,τι προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.