Ολοκλήρωση σπουδών

Καθομολόγηση και απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Arts, 90 ECTS) στη «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνή Ασφάλεια».

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα Θεολογίας και το ΑΠΘ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και η αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώσεις τους που σχετίζονται  με τη φοιτητική μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], Πρόκειται για ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα και εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριάς του. Πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία και συμπίπτουν με την απονομή των πτυχίων του Α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Θεολογίας.

Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 3 άρθρο 31 ν. 4485/2017).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης η οποία κοινοποιείται στις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ.