Δίδακτρα και πόροι

Δίδακτρα ΠΜΣ

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ οφείλουν να καταβάλλουν δίδακτρα συνολικού ύψους 2.200 ευρώ.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (750 ευρώ με την εγγραφή στο ΠΜΣ, 750 ευρώ με την έναρξη του Β΄ εξαμήνου φοίτησης και 700 ευρώ με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου).
Σε περίπτωση που καταβληθεί η πρώτη αλλά όχι η δεύτερη δόση, ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση φοίτησης για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς.

Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων μέχρι την λήξη των μαθημάτων του β΄ εξαμήνου ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Επιπλέον το ΠΜΣ έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και άλλες πηγές χρηματοδότησης από άλλους πόρους όπως ορίζεται από το ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απαλλαγή διδάκτρων

Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (άρθρο 35 παρ. 2. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης).
Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής στο ΠΜΣ. Τις αιτήσεις απαλλαγής εξετάζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και για την έγκρισή τους αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.