Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Διαδικασία εισαγωγής

Το Τμήμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ στην οποία αναφέρεται ο αριθμός εισακτέων καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες και διαδικασίες επιλογής.

Η δημοσίευση πραγματοποιείται σε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος, καθώς και του ΠΜΣ.

Σε συνέχεια της προκήρυξης οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές καθορίζονται από την προκήρυξη.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

α) πτυχιούχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) Θεολογίας και της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ), προγράμματα που λειτουργούν στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

β) πτυχιούχοι θεολογίας, πολιτικών, νομικών  επιστημών, διεθνών σχέσεων, δημόσιας διοίκησης και γενικότερα των ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.

δ) πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Επίσης μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Σημειώνεται πως ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ δεν υπερβαίνει το 1/3 του αριθμού των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών. (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.4485/2017).

Επιπλέον είναι δυνατόν να εισαχθούν ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος. Για την υπεράριθμη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικών κατηγοριών θα υπάρχει ειδική μέριμνα κατά περίπτωση, με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος.

Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, σε ψηφιακή μορφή, εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν σε έντυπη μορφή την αίτησή τους και το σύνολο των δικαιολογητικών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού – κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
4. Φωτοτυπία Πτυχίου, Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτορικού Διπλώματος. Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο για όλα τα πτυχία του. Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν τη βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή την υποβληθείσα σχετική αίτηση αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80), και με βάση το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει).

Οι τελειόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν φωτοτυπία του πτυχίου τους/ διπλώματός τους ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους έως την λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).
6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Βλ. Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/20.07.2020 Παράρτημα Β΄) ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια στο συγκεκριμένο επίπεδο. (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Τίτλο οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή Απολυτήριο Τίτλο ισότιμό των Ελληνικών Σχολείων Β’/θμιας Εκπαίδευσης). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει τίτλους ή πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής, έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και απαρτίζεται από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με πιστοποιημένη επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον Γ1 επιπέδου. (π.χ. Πιστοποιητικό από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ, Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ κ.λπ.) ή να εξεταστούν ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και απαρτίζεται από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Θεολογίας ή και άλλων Τμημάτων.
7. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας (αν έχει εκπονηθεί). Η πτυχιακή θα μοριοδοτηθεί μόνο αν έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών και αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων σπουδών ΑΕΙ που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α.
8. Βεβαιώσεις ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλία ή μονογραφίες του/της υποψηφίου/ας (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου κ.λπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του/της).
9. Βεβαιώσεις συναφούς με το ΠΜΣ επαγγελματικής εμπειρίας. Ως αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας νοούνται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από τον αντίστοιχο εργοδότη και δηλώνουν το αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου ή αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΟΑΕΕ αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.
10. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της παρούσας σχετικής Αίτησης – Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κ.λπ.) Οποιοδήποτε προσόν δηλωθεί χωρίς να πιστοποιείται δεν θα ληφθεί υπόψη.

Κριτήρια επιλογής

Για την επιλογή των εισακτέων εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (βασικός – προπτυχιακός τίτλος σπουδών και επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2), αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:

1. Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%)

2. Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%).

Η αξιολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

  Κριτήρια  

Μέγιστος Αριθμός Αξιολογικών Μονάδων

Βαθμός τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών 5,00 έως 6,49 = 3 α.μ. 6,50 έως 8,49 = 7 α.μ. 8,50 έως 10,00 =10 α.μ 10
Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ 1 έως 4 μαθήματα = 4 α.μ. 5 και περισσότερα μαθήματα = 10 α.μ 10
Συναφής ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα 1 α.μ. ανά δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου 1,5 α.μ. ανά κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο 2 α.μ. ανά δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά 3 α.μ. ανά βιβλίο ή μονογραφία 10
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Μη συναφής εργασία = 2 α.μ. Συναφής εργασία = 5 α.μ 5
Επιπλέον πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πτυχίο ΑΕΙ (μη συναφές) = 2 α.μ. Πτυχίο ΑΕΙ (συναφές)= 4 α.μ. Μεταπτυχιακό μη συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ = 4 α.μ. Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ = 5 α.μ. 9
Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών Μη σχετικό = 3 α.μ. Σχετικό = 6 α.μ. 6
Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ Έως 1 έτος = 5 α.μ. Από 1 έως 5 έτη = 10 α.μ. Από 5 έως 10 έτη = 15 α.μ. Πάνω από 10 έτη = 20 α.μ 20
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (30 α.μ.)
Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ 10
Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας ή ερευνητικών ενδιαφερόντων 10
Ενασχόληση σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ 5
Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας – συνεργασίας 5

Διαδικασία επιλογής

Ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του ν. 4485/2017). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη ΔΕΠ. Έργο της Επιτροπής αποτελεί:

  • Η αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό. Ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και του Τμήματος.
  • Ο έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας (της ελληνικής ή/και της αγγλικής) όπου κρίνει ότι απαιτείται.
  • Η διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
  • Η τελική κατάταξη των α) επιτυχόντων/ουσών, β) αποτυχόντων/ουσών και γ) επιλαχόντων/ουσών με βάση τη λίστα κριτηρίων του ΠΜΣ.

Η πρόταση επιλογής Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλεται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας και ο τελικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μονάδων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των συγγενών μαθημάτων προς το ΠΜΣ.

Ενστάσεις επί των τελικών αποτελεσμάτων μπορούν να κατατίθενται ενυπόγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας εντός πέντε (5) ημερών ύστερα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ιστοσελίδα του Τμήματος. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας, ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Εγγραφή επιλεγέντων στο ΠΜΣ

Οι επιλεγέντες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας τα έντυπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων καλούνται, εφόσον υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ουσες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο ΠΜΣ.